Algemene Voorwaarden voor België/Nederland

Ondernemingsgegevens:
Annick Donckers
Loulou La Belle
Wachelbergen 98
2990 Wuustwezel/België
info@louloulabelle.com
0032 (0)478 525 140
BTW 0828.001.304

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van  Loulou La Belle, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Wuustwezel, BTW BE 0828.001.304 biedt haar klanten de mogelijkheid aan om een performing/act te boeken.
 
1.1  Onderhavige "Algemene Voorwaarden" zijn van toepassing op elke boeking die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een boeking via de webwinkel van Loulou La Belle moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Loulou La Belle aanvaard zijn.

1.2  Bij de boeking verklaart u ook dat u meerderjarig bent!

1.3  Loulou La Belle is eigenaar van de foto's  en inhoud die vertoont worden op de website, deze mogen niet gebruikt worden om te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming!

1.4  We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) en prijs zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op "de performing/act" De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Loulou La Belle niet.  Loulou La Belle is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Loulou La Belle is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste /materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over een boeking verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

De boeking van een act kan te allen tijde ingetrokken worden door Loulou La Belle. Loulou La Belle kan niet aansprakelijk gesteld worden als er een boeking door omstandigheden niet kan doorgaan. Bv. ziekte, staking, extreme weersomstandigheden, protest, verkeershinder,... In geval van deze omstandigheden wordt er ASAP contact opgenomen met de klant.

 

Artikel 4: Online boeken

De online boeking/overeenkomst bestaat uit de volgende stappen:

 • Kiezen van de gewenste act en toevoegen aan het winkelwagentje
 • Invoer e-mailadres en akkoord gaan met de algemene voorwaarden
 • Betalingsinformatie
 • Orderbevestiging

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen, hieraan zijn geen extra kosten verbonden:

 • via Paypal
 • via bankkaart (Bancontact)
 • via de betalingsapps van KBC of BELFIUS
 • overboeking Sepa
 • Sofort Banking
 • via overschrijving op rekeningnummer BE42 7310 1222 9954

Loulou La Belle is gerechtigd een boeking te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

De bepalingen van "de boeking" gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van online boekingen aankopen bij Loulou La Belle.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant een boeking heeft geplaatst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Loulou La Belle , Wachelbergen 98, 2990 Wuustwezel via een ondubbelzinnige en duidelijk geformuleerde verklaring (bv. schriftelijk, per post of e-mail op info@louloulabelle.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien de Klant de overeenkomst herroept en voldoet aan alle voorwaarden van het herroepingsrecht beschreven bij de algemene voorwaarden van Loulou La Belle, zal Loulou La Belle alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de administratiekosten aan de Klant terugbetalen binnen maximum 7 kalenderdagen.

Bij annulatie binnen de 14 kalenderdagen zal de administratieve kost van 25€ aangerekend worden

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen :

 • Als de termijn van 14 kalenderdagen  verstrijkt is

 

Artikel 6: Klantendienst

De klantendienst van Loulou La Belle is bereikbaar op het telefoonnummer +32478 525 140, via e-mail op info@louloulabelle.com of per post op het volgende adres Wachelbergen 98 - 2990 Wuustwezel/België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Loulou La Belle beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Loulou La Belle respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@louloulabelle.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Loulou La Belle heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 

Loulou La Belle houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@louloulabelle.com

 

Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Loulou La Belle om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform .

Beste Klant, onderstaand formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Loulou La Belle,  Wachelbergen 98 - 2990 Wuustwezel/België. E-mail info@louloulabelle.com

Ik/Wij () deel/delen ( ) u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de boeking/overeenkomst ( ) herroep/herroepen (*):

Besteld op ()/Ontvangen op ():

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.